အိမ္ျပန္ခ်ိန္ကိုတမ္းတရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္း: ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ႏွစ္ရွည္ၾကာေန ရပ္စြန္႔ခြာရျခင္း

Pages

You are here

အိမ္ျပန္ခ်ိန္ကိုတမ္းတရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္း: ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ႏွစ္ရွည္ၾကာေန ရပ္စြန္႔ခြာရျခင္း

Published date:
Wednesday, May 22, 2019

အိမ္ျပန္ခ်ိန္ကိုတမ္းတရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္း: ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ႏွစ္ရွည္ၾကာေန ရပ္စြန္႔ခြာရျခင္း

ယေန႔တြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ‘အိမ္ျပန္ခ်ိန္ကိုတမ္းတရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္း: ျမန္မာျပည္အ ေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ႏွစ္ရွည္ၾကာေနရပ္စြန္႔ခြာရျခင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အစီရင္ခံစာမိတ္ဆက္ပဲြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဒိုင္း မြန္းကြန္ဒိုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ (ဘားအံခရိုင္) ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသအတြင္း လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ပံ့မႈ အေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စစ္ေျပးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား၏အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာရျခင္း၏အေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ဇာတိရပ္ရြာသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ရန္ ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ အတားအဆီး၊ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း သံုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သာ္လည္း လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေဒသ ခံျပည္သူမ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာရျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ အဓိကက်သည့္ျပႆနာတစ္ရပ္ အျဖစ္ တည္ရွိေနသည္ကို ဤအစီရင္ခံစာတြင္ မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္ကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါသည္။ 

၂၀၁၆ခုႏွစ္ကတည္းက စစ္ေျပးေရွာင္ဒုကၡသည္ေပါင္း ၅၆၁၀ ဦးသည္ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသရွိ ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသတြင္ စစ္ေျပးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေသာက္သံုးေရ မရရွိျခင္း၊ သန္္႔ရွင္းၿပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ မိလႅာႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ား စြန္႔ပစ္ရန္ စနစ္မ်ား မရွိျခင္း၊ အသက္ရွင္ေနထိုင္ရန္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား လံုေလာက္စြာ မရရွိျခင္းတို႔အျပင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ား မရရွိေပ။ လံုေလာက္ေသာ စားနပ္ရိကၡာမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္တြင္စစ္ေျပးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ထိခိုက္ဒဏ္ရာေစပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔သည္ စားစရာ၊ အသီးအရြက္ မ်ား သြားေရာက္ရွာေဖြေနရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခံရသူမ်ား (၈၂) ရာခိုင္ႏႈန္း၏တင္ျပခ်က္မ်ားအရ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ေက်းရြာေဒသ သုိ႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ရန္အတြက္ အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဒသအတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ စစ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္လည္း ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသရွိ စစ္ေျပးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ၎တို႔ေက်း ရြာေဒသသို႔ ျပန္လည္ေနထိုင္ရန္ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္သည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕၏ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္သူ ေစာေဝေလးမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္မွာ ၎ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ အနည္း ငယ္သာရွိခဲ့ပါသည္။ “ခ်မွတ္ ထားတဲ့ကတိကဝတ္အတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ေနခဲ့တာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔နားလည္ထားရမွာျဖစ္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြရွိလာဖို႔နဲ႕ စစ္ေျပးေရွာင္ဒုကၡ သည္မ်ား သူတို႔ရဲ႕ရပ္ရြာမွာ လံုလံုျခံဳျခံဳနဲ႔ ျပန္လည္ေနထုိင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာအစိုးရအပါအဝင္ ကရင္အမ်ိဳး သားအဖဲြ႕အစည္းနဲ႔ သက္ဆိုင္သည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားအားလံုးမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရဟာ စစ္ေျပးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆီးေပးဖို႔ လက္ေတြ႔က်တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ခ်မွတ္ ထားရမယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ေတြ ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာေတြကိုလည္း ေလးစားတန္ဖိုးထားရမယ္။

ထို႔အျပင္ စစ္ေျပးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား ၎တို႔ရပ္ရြာေဒသသို႔ ျပန္လည္အေျခစိုက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ဘဝမ်ားတြင္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအဖဲြ႕အစည္း တို႔မွ အတူတကြအေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ အၾကံဳျပဳတိုက္တြန္း လိုပါသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕၏ပရုိကရမ္ဒါရုိက္တာ  ေနာ္ထူးထူးမွ မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့သည္မွာ “အနာ ဂါတ္မွာ စစ္ေျပးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ဇာတိရပ္ရြာမွာ ျပန္လည္ေနထိုင္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ေတြ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေငြးေၾကးေထာက္ပံ့မႈေတြ ေပးဖို႔ အရမ္းအ ေရးႀကီးတယ္။ ဤျပႆာနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ ဘူးဆိုရင္ သူတို႔ေတြကို ပိုမိုခက္ခဲတဲ့ အေျခအေနကိုတြန္းပို႔ေစၿပီး သူတို႔ရဲ႕ဘဝမွာ မေသခ်ာ၊ မေရရာမႈနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ရလိမ့္မယ္။ အဲဒီအျပင္ သူတို႔ေတြဟာ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္း ျပဳႏုိင္ဖို႔အတြက္ အျခားေသာအရပ္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေစမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။”

ဤအစီရင္ခံစာမွ ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာမွ ပါ၀င္ပတ္သက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားသည္ ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသရွိ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ စစ္ေျပးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈ၊ အခက္အခဲမ်ားကို ပိုမိုနားလည္သိရွိလိမ့္မည္ဟု ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မွ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕၏ လက္ေတြ႔က်ေသာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာရျခင္း၏ အဓိကအ ေၾကာင္းတရားမ်ားကို ရွာေဖြေျဖရွင္းရန္၊ စစ္ေျပးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား ၎တို႔ရပ္ရြာသို႔ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိႏွင့္ ျပန္လည္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေသခ်ာျပဳလုပ္ေပးရန္၊ ၎တို႔ၾကံဳေတြ႕ခံစားေနရသည့္ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာ မ်ားအား ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားေပးရန္ ပါဝင္ပတ္သက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်သူူမ်ားအားလံုးအား တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ပါရသည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရျခင္းသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ တည္ရွိေနခဲ့ၿပီး ေဒသအတြင္း မေရမတြက္ႏိုင္သည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ျပႆနာမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ႏွစ္ရွည္ၾကာေနရပ္စြန္႔ခြာေစမႈကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အားလုံး အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

 

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္

ေစာေဝေလး - (waylay@khrg.org, +95 9 799913078).

ေနာ္ထူးထူး - (htoothu@khrg.org, +95 9 774270479)