လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား- ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ေက်းလက္စြမ္းရည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

Pages

You are here

လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား- ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ေက်းလက္စြမ္းရည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

Published date:
Wednesday, August 29, 2018

   

ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ရက္

ယေန႔ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (KHRG) မွ “လူထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား- ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္စြမ္းရည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား”  ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရွိ Orchid ဟုိတယ္၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ စီးပြားျဖစ္ဖြံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း မ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိေက်းလက္ေနျပည္သူလူထုမ်ား၏ေျမယာအခြင့္ အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ အႀကီးစား စီးပြားျဖစ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ အိုးအိမ္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  ေဒသခံရြာသားမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာအခက္အခဲမ်ားကိုို ရည္ရြယ္ၿပီး ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။    

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း၌ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားစဥ္ကာလအတြင္း ေဒသခံရြာ သားမ်ားမွ ၎တို႔၏လူ႔ခြင့္အေရးဆိုင္ရာႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈနည္းလမ္းမ်ားအား မီးေမာင္းထိုးတင္ျပထားသည့္ ‘Village Agency: Rural Rights and Resistance in Militarised Karen State’ ဟူသည့္ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ေဝၿပီး ဆယ္ႏွစ္အၾကာ ဤ လူ ထုပါဝင္ခြင့္မရွိသည့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား- ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ေက်းလက္စြမ္းရည္လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ား” အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ပဏာမပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေသာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ပိုင္း ဌာေနတိုင္းရင္္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမွ ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္ကို မီးေမာင္းထုိးေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျမန္ မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထုမ်ားမွာ ေျမယာသိမ္းယူမႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ ပို၍နစ္နာခံစားရပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လံုေလာက္ေသာပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈမရွိဘဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမႇင့္မားလာ ျခင္းႏွင့္ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားေရာယွက္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဓမၼေျမယာအသိမ္းယူမႈသည္ ေက်းလက္ေနျပည္ သူမ်ား၏ေရရွည္အသက္ဝမ္းေက်ာင္းကို ထိခုိက္ေစပါသည္။   

သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔၏ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဆရာမေနာ္ထူးထူးက အဓိကျပႆနာအေၾကာင္းရာ မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္မွာ- “ေဒသခံရြာသားေတြဟာ မိမိလုပ္ႏိုင္သေလာက္ သူတို႔ရဲ႕ေျမယာႏွင့္အခြင့္အေရးကို ခုခံ ကာကြယ္ဖို႔ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းေပမဲ့ ကုမၸဏီေတြက သူတို႔ရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔အ တြက္ ေဒသခံလူထုရဲ႕အခြင့္အေရးကို မ်က္ကြယ္ျပဳၾကတယ္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးႏွစ္ရပ္လံုးဟာ ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထုရဲ႕အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ဖို႔ ထိေရာက္လံုေလာက္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္တာေတြ မရွိဘူး”။

ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေျမယာမွတ္ပံုတင္မ်ားရရွိရန္ ကူညီပံ့ပိုးရာတြင္ ေျမယာပ်က္စီး ဆံုရံႈးမႈႏွင့္သိမ္းဆည္းမႈအတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ KNU အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေျမယာအေရးေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ေျမယာျပႆနာ မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ၎တုိ႔၏ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္္ရွိသူမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းျမင့္တက္လာေအာင္ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေပး ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာမွ တရားဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း ရိုးရာဓေလ့အရေသာ္လည္း ေျမယာပိုင္ဆိုင္ ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ တူညီေသာ၊ ခဲြျခားမႈမရွိေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးအျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသအတြင္းျဖစ္ပြားေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအား တိုက္တြန္းအၾကံျပဳထားပါ သည္။    

လြတ္လပ္စြာႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း (FPIC)၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ NCA ၏ တစ္ စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထု၏သေဘာထားအျမင္မ်ားအား ကုမၸဏီႏွင့္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိေပ။ ေတာင္ငူခရိုင္မွ ေဒသခံအဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦး၏ တင္ျပခ်က္အရ-

ရြာသားေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမရွိပဲစီမံကိန္းတစ္ခုကဂုဏ္သိကၡာရွိရွိလုပ္ေဆာင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔အသိအမွတ္ မျပဳဘူး.... ကုမၸဏီေတြျဖစ္ျဖစ္တစ္ျခားဘယ္သူပဲဖစ္ျဖစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကိုေဆာင္ရြက္ရာမွာအေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းက ေတာ့ရြာသားေတြနဲ႔အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈရွိဖို႔ပဲ။

ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထုမ်ား ေျမယာအခြင့္အေရးရရွိရန္အတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ နက္နဲနားလည္ရန္ ဤအစီရင္ခံစာမွ ပံ့ပိုးေပးမည္ဟု ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔မွ ေမွ်ာ္လင့္ ပါသည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း၏ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ရရွိေရးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး မတည္ၿငိမ္မႈအား ပိုမိုဆိုးရြားေစပါသည္။ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏အခြင့္အေရးႏွင့္ေျမယာအခြင့္အေရးကို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ ေလးစားရမည္ျဖစ္သည္။

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔သည္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေသာအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ မၾကာခဏ ၎တို႔၏အသံမ်ား ဥပကၡာျပဳျခင္းခံရသည့္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏အေတြးအျမင္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာ ေစရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။  ၁၉၉၂ခုႏွစ္မွ စတင္ထူေထာင္ထားေသာ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔သည္ ကြင္းဆင္း သုေတသနျပဳျခင္း၊ မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း၊ အစီရင္ခံစာေရးသားျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း မ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔သည္ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔ၾကံဳေတြ႔ခံစားရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပႏိုင္ရန္၊ မိမိကုိယ္ကို ခုခံကာကြယ္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖစ္ေစ၊ ေဒသခံအဆင့္တြင္ မည္သုိ႕စုေပါင္းႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ စေသာဗဟုသုတမ်ားရရွိရန္ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မွ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။  

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္္းနံပါတ္-

ဆရာမေနာ္ထူးထူး- ၀၉၇-၇၄၂၇-၀၄၇၉

ေစာနႏၵာဆူး- ၀၉၇-၇၆၇၅-၃၇၉၀